Algemene voorwaarden A-tec

1. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van A-tec BV (“A-tec”), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventueel aanwezige voorwaarden van de medecontractant, ook indien A-tec de toepassing van dergelijke voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.
 3. Indien één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de andere clausules.
 4. De medecontractant verklaart, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
 5. Indien A-tec geen beroep doet op een bepaalde bepaling van deze algemene voorwaarden, ook al wordt wel aan de voorwaarden daarvoor voldaan, houdt dit geen afstand van de rechten in die A-tec kan doen gelden.

2. Sluiting van het contract

 1. De door A-tec uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de door de medecontractant geplaatste bestelling uitdrukkelijk door A-tec is bevestigd door het versturen van een orderbevestiging.
 3. Elke overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, na aanvaarding, op de plaats waar de maatschappelijke zetel van A-tec is gevestigd.
 4. Indien de bestelling door de medecontractant wordt ingetrokken nadat deze reeds door A-tec was bevestigd of indien tijdens de uitvoering ervan het contract eenzijdig wordt opgezegd door de medecontractant, is de medecontractant in ieder geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen totaalprijs met een minimum van 500,00 euro, onverminderd het recht van A-tec om nakoming van de overeenkomst te vorderen en/of schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade.
 5. Alle prijzen en prijslijsten zijn exclusief BTW. Alle andere lasten en kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voor rekening van de medecontractant.

3. Levering - Transport - Installatie

 1. De leveringsdatum en de FAT-datum (samen de “leveringstermijnen”) zoals vermeld in de offerte en/of orderbevestiging zijn louter indicatief en in geen geval bindend. De leveringstermijnen gaan pas in na het moment dat de orderbevestiging is verzonden en - voor zover van toepassing - na ontvangst van het overeengekomen voorschot.
 2. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van het gesloten contract. Het verstrijken van de voorgestelde leveringstermijn geeft in geen geval, tenzij de vertraging te wijten is aan kwade trouw of grove schuld van A-tec, enig recht tot weigering of annulering van de bestelling (ontbinding van de overeenkomst), noch tot schade. Indien de geplande levering op verzoek van de medecontractant wordt uitgesteld, worden de goederen tijdelijk opgeslagen voor rekening en risico van de medecontractant. De opslagkosten worden op nacalculatie doorberekend aan de medecontractant.
 3. Levering geschiedt Ex Works (Hoogstraten, Kleistraat 9) (Incoterms® 2020), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De risico's van verlies of vernietiging van de door A-tec verkochte goederen gaan over op de medecontractant op het moment van voormelde levering, zelfs indien de eigendomsoverdracht op een later tijdstip plaatsvindt.
 4. De orderbevestiging bevat de afspraken omtrent het vervoer van de goederen. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is bepaald, geschiedt het transport en de opslag van de goederen bij de medecontractant tot en met de FAT-datum voor rekening en risico van de medecontractant. Deze laatste zal tevens de goederen verzekeren voor het volledige factuurbedrag.
 5. A-tec installeert de goederen bij de medecontractant. De medecontractant zal er dus op toezien dat de ruimte waarin de goederen moeten worden gemonteerd, voldoet aan alle wettelijke en reglementaire eisen, ook op het gebied van arbeidsveiligheid.
 6. Alle wachturen, die niet door A-tec veroorzaakt worden, zullen aan de medecontractant in rekening worden gebracht samen met alle (in)direct gerelateerde kosten (zoals maar niet beperkt tot reisuren/reis- en verblijfkosten en dag/nachtvergoedingen) ).

4. Eigendomsoverdracht

 1. De eigendom van de door A-tec verkochte goederen gaat pas over op de medecontractant wanneer de volledige koopprijs en alle andere bedragen (kosten, interesten en eventuele schade) voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn betaald.
 2. Indien de medecontractant met betaling in gebreke blijft, is A-tec gerechtigd - zowel jegens de medecontractant als jegens elke andere derde - zijn eigendomsrecht te doen gelden en teruggave van de goederen, zonder daarvoor eerst in de rechtbank te hoeven verschijnen.

5. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen Ex Works (Hoogstraten, Kleistraat 9) (Incoterms® 2020).
 2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.
 3. De facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van A-tec.
 4. De facturen dienen uiterlijk betaald te zijn op de vervaldag die op de factuur staat vermeld. Onder "betaling" wordt verstaan in het geval van een betaling door bijvoorbeeld bankoverschrijving of via een cheque of wissel, de onherroepelijke bijschrijving van de bankrekening van A-tec. Alle kosten verbonden aan cheques of wissels zijn voor rekening van de medecontractant.
 5. Bij betalingsachterstand is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, te rekenen vanaf de vervaldag, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet voor handelstransacties overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2002). Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 500,00 euro.
 6. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt met zich mee dat, zonder voorafgaande ingebrekestelling, ( i ) alle (niet-)vervallen facturen van dezelfde medecontractant of de met hem verbonden vennootschappen in de zin van de Belgische Wetboek van vennootschappen, worden onmiddellijk volledig opeisbaar en (ii) alle nog niet uitgevoerde leveringen worden opgeschort totdat alle facturen, inclusief de niet-vervallen, zijn betaald.
 7. De medecontractant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot opschorting, opschorting of verrekening van alle bedragen die hij krachtens de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden verschuldigd is wegens beweerde wanprestatie van A-tec, met inbegrip van - maar niet uitsluitend - non-conformiteit en/of verborgen gebreken. De medecontractant erkent uitdrukkelijk de toepassing van de regel “eerst betalen, dan praten”.

6. Conformiteit en acceptatie - garantie

 1. De specificaties waaraan de goederen moeten voldoen, worden uiterlijk in het contract overeengekomen. A-tec gaat hierbij te werk op basis van de informatie die door de medecontractant wordt aangeleverd.
 2. Ingebruikname van de goederen door de medecontractant betekent aanvaarding van de goederen. Deze aanvaarding moet worden opgenomen in een schriftelijk document, ondertekend door A-tec en de medecontractant. Alle klachten betreffende tekorten in aantal of zichtbare gebreken dienen door de medecontractant onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na aanvaarding van de goederen aan A-tec meegedeeld te worden per aangetekend schrijven, met tevens kopie per e-mail.
 3. De medecontractant verbindt zich ertoe de geleverde goederen binnen de acht dagen na ontvangst te (laten) testen om na te gaan of deze goederen in overeenstemming zijn met de in het contract vastgelegde eisen. Klachten hierover dienen binnen dezelfde termijn per aangetekend schrijven te worden gemeld aan A-tec, met tevens kopie per e-mail.
 4. A-tec garandeert een goede technische werking van de installatie en van alle door haar geleverde en gemonteerde onderdelen gedurende de periode vermeld in de orderbevestiging (“Garantieperiode”). Tijdens deze Garantieperiode neemt A-tec de kosten van reparatie (werkuren) en/of vervanging van (een deel van) de gekochte goederen voor haar rekening. Bij vervanging van een onderdeel wordt een garantie gegeven die gelijk is aan de resterende duur van de Garantieperiode. Eventuele kilometervergoeding/reiskostenvergoeding die verschuldigd zou moeten zijn aan A-tec, en onderdelen die niet door A-tec zijn gemonteerd of vervangen, vallen niet onder deze garantie.

7. Aansprakelijkheid

 1. Indien A-tec aansprakelijk is voor verlies of schade - anders dan dood of persoonlijk letsel - die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, heeft zij de keuze hetzij schadevergoeding te betalen, hetzij de gebrekkige goederen te vervangen.
 2. A-tec is niet aansprakelijk voor:
 • fouten of gebreken van onderdelen die niet door A-tec zijn geleverd en/of gemonteerd;

 • fouten of defecten die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de normale slijtage van welk onderdeel dan ook of van de schade of een ongeval veroorzaakt door de medecontractant of een derde;

 • elk afwijkend of ongebruikelijk gebruik van de goederen of welk gebruik dan ook dat niet in overeenstemming is met het aangegeven doel van de goederen, de gangbare praktijk of de instructies en aanbevelingen van A-tec.

 1. In ieder geval – en voor zover de overeenkomst niet in een beperktere aansprakelijkheid voorziet –
 • de aansprakelijkheid van A-tec is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs van de goederen zoals vermeld in het contract, dus zonder montage, en

 • A-tec kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gebruiksderving, verlies van producten, gederfde omzet of winst en verlies van goodwill.

8. Niet-nakoming door de medecontractant

 1. Onverminderd andere rechten en beschikbare rechtsmiddelen, is A-tec gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of ingebrekestelling en zonder rechterlijke toetsing a priori met betrekking tot de ernst van de redenen van opzegging te beëindigen, dan wel enige of alle verdere leveringen indien:
 • enig bedrag als gevolg van enige overeenkomst tussen partijen is verschuldigd en opeisbaar en blijft onbetaald na de aangegeven betalingstermijn; of

 • de medecontractant blijft in gebreke om om het even welke goederen in ontvangst te nemen overeenkomstig enig contract tussen partijen; of

 • de medecontractant wordt insolvent, verkeert in staat van liquidatie, voor de medecontractant is een voorlopige bewindvoerder aangesteld, de medecontractant schort de betaling van zijn schulden geheel of gedeeltelijk op, treft een regeling met schuldeisers, wordt het voorwerp uitmaakt van een faillissementsverklaring of een andere gelijkaardige procedure, of indien een gelijkaardige procedure plaatsvindt in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op de medecontractant.

 1. In elk van de gevallen genoemd in artikel 8.1 heeft A-tec het recht vooruitbetaling te verlangen en de zekerheid te eisen die zij nodig acht om de levering uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst met de medecontractant te hervatten.

9. Overmacht / Onvoorzienbaarheid

A-tec is niet aansprakelijk voor welke vertraging dan ook in de nakoming van haar verplichtingen of voor de niet-nakoming daarvan, indien deze vertraging in de uitvoering of niet-nakoming geheel of gedeeltelijk het gevolg is van:
 1. tekorten of onderbrekingen van de aanvoer van materialen of van natuurlijke hulpbronnen;
 2. tekort aan vervoermiddelen;
 3. niet-nakoming door de leverancier van A-tec van zijn verplichtingen jegens A-tec als gevolg van de overeenkomst van A-tec met de medecontractant, indien A-tec bewijst dat hij zelf niet de te leveren goederen op voorraad;
 4. overstromingen, brand, overmacht, oorlog, opstand, burgerlijke revolutie, stakingen, uitsluitingen, industriële onrust, stormachtig weer, acties van burgerlijke of militaire regeringen, pandemieën, enz.;
 5. omstandigheden buiten de redelijke controle van A-tec.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Het contract, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, wordt beheerst door het Belgische recht.
 2. De ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot het contract, met inbegrip van deze algemene voorwaarden. Niettemin behoudt A-tec zich het recht voor geschillen voor te leggen aan elke andere bevoegde rechter.
We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen & analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content & advertenties te verbeteren en personaliseren.
Bekijk onze privacy policy voor meer informatie.